گرفتن وام بدون نیاز به آن چه حکمی دارد؟

1 آبان 1395
326

گرفتن وام بدون نیاز به آن چه حکمی دارد؟

احکام شرعی در قالب عکس نوشته طبق فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازینظرتان را ارسال نمایید