امامت منصبی الهی | امام زمان از جانب خدا انتخاب شده است

در تشریح و تبیین نشانه­های امام؛ امام رضا7 فرمود: «برای امام نشانه­هایی است: او داناترین،... پرهیزکارترین، بردبارترین، شجاع­ترین، سخاوتمندترین و عابدترینِ مردم است».

امام زمان واسطه بین خدا و مخلوقات است | تمام جهان بخاطر وجود امام زمان روزی می خورند

همان­طور که در بخش­های پیشین اشاره شد امامت منصبی الهی است و آن ریاست در امور دین و دنیای مردم می­باشد و امام تصرّفاتی در باطن و نفوس دارد به منظور به کمال رساندن شیعیان.

خبرنامه