عالم قبر | سؤال قبر | شب اول قبر | بهشت و جهنم برزخی

کلمه‌ی قبر به معنای مدفن است. راغب می‌گوید: قبر، محل و قرارگاه میت است.[1] از دیدگاه آیات و روایات، برزخ و قبر یک چیز است که گاهی از آن به «عالم قبر» و گاهی به «جهان برزخ» یاد می‌شود. قبر به اعتبار جسم و روح دو معنا دارد. قبر به اعتبار جسم، همان‌گونه که بیان شد، محل بایگانی و جایی است که مرده‌ی آدمی را در آن می‌گذارند. اما قبر به اعتبار روح، یا در بهشت برزخی است یا جهنم برزخی.

نکیر و منکر فرشتگان عذاب | بشیر و مبشر فرشتگان رحمت | پرسشگران قبر از چه چیز می پرسند؟

قبلأ در مورد درخواست شخص محتضر عنوان شد که آرزوی بازگشت[1] به زندگی دنیایی می‌کند، اما مورد پذیرش واقع نمی‌شود، فرشته‌ای که پس از آرزوی بازگشت به دنیا آیه 100 سوره مؤمنون را مبنی بر رد این درخواست تلاوت می‌کند «مُنَبَّه» یا رومان نام دارد. کار این فرشته یادآوری اعمال و ثبت و نوشتن توسط میت است. این فرشته قبل از نکیر می‌آید و در نهایت آن نامه را مهر کرده و به گردن میت می‌افکند.[2]، [3] و [4]

فشار قبر | جسم عذاب می شود یا روح؟ | عوامل افزایش و کاهش فشار قبر

وقتی شخص متوفی را داخل قبر می‌گذارند، به سبب اعمالی که در دنیا داشته، عذاب و فشاری بر او وارد می‌شود که در اصطلاح عرف به آن «عذاب شب اول قبر» می‌گویند، این عذاب همگانی است؛ برای مؤمن خالص و کافر، حتی اگر دختر پیامبر9باشد؛ وقتی عثمان، رقیه دختر رسول خدا9را شهید کرد؛ حضرت بر قبر او ایستاد و سر به آسمان بلند کرد، اشک از چشم مبارکش جاری شده و فرمود:

خبرنامه